Your address will show here +12 34 56 78
Artykuł

 

Estoński CIT to nowoczesny i atrakcyjny system opodatkowania, który zyskuje na popularności wśród polskich przedsiębiorców. Wprowadzony jako alternatywa dla tradycyjnego modelu CIT (podatku dochodowego od osób prawnych), estoński CIT oferuje szereg korzyści, które mogą znacząco poprawić płynność finansową firm oraz uprościć ich obowiązki podatkowe.

Na czym polega estoński CIT?

Główną ideą estońskiego CIT jest odroczenie momentu opodatkowania zysków do chwili ich wypłaty w formie dywidendy. Oznacza to, że przedsiębiorstwo nie płaci podatku od wypracowanego zysku dopóki ten zysk pozostaje w firmie. Taki model sprzyja reinwestowaniu zysków i wspiera dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

Kto może skorzystać z estońskiego CIT?

Estoński CIT jest skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, spełniających określone kryteria. Aby móc skorzystać z tego systemu, firma musi:

 • Prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej;
 • Zatrudniać co najmniej 3 osoby (nie licząc udziałowców);
 • Osiągać przychody roczne nieprzekraczające 100 mln zł;
 • Posiadać prostą strukturę właścicielską, bez udziałów w innych podmiotach.

Jakie są korzyści z estońskiego CIT?

 1. Odroczenie płatności podatku: Podatek od zysków jest płacony dopiero w momencie ich wypłaty jako dywidenda, co poprawia płynność finansową firmy.
 2. Prostota i przejrzystość: Brak skomplikowanych rozliczeń podatkowych związanych z bieżącym opodatkowaniem zysków.
 3. Wsparcie reinwestycji: Firmy mogą swobodniej reinwestować wypracowane zyski, co sprzyja ich rozwojowi.
 4. Niższe efektywne opodatkowanie: W niektórych przypadkach efektywna stawka podatkowa może być niższa niż w tradycyjnym systemie CIT.

Jakie są potencjalne wyzwania?

Chociaż estoński CIT oferuje wiele korzyści, przedsiębiorcy powinni również zdawać sobie sprawę z potencjalnych wyzwań:

 • Konieczność spełnienia określonych warunków, co może wykluczyć niektóre firmy.
 • Ewentualne komplikacje w przypadku zmian struktury właścicielskiej.
 • Konieczność bieżącego monitorowania przepisów podatkowych, aby uniknąć nieświadomego naruszenia warunków.

Podsumowanie

Estoński CIT to atrakcyjna propozycja dla wielu polskich przedsiębiorstw, oferująca znaczące korzyści finansowe i administracyjne. Decyzja o przejściu na ten system powinna jednak być dobrze przemyślana i skonsultowana z doradcą podatkowym, aby w pełni wykorzystać jego potencjał i uniknąć ewentualnych pułapek. Dla wielu firm może to być krok w stronę bardziej efektywnego i dynamicznego zarządzania finansami.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących estońskiego CIT, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną. Jesteśmy gotowi pomóc w ocenie korzyści i ryzyk związanych z tym systemem oraz wspierać w procesie jego wdrożenia.

0

Artykuł

Zatrudnianie cudzoziemców to ważny element prowadzenia biznesu dla sporej części naszych klientów. Nie ułatwiają tego zadania ciągłe zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców.

Trwające prace legislacyjne dotyczące zmiany ustawy o cudzoziemcach mają na celu między innymi wprowadzenie nowych regulacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców z wysokimi kwalifikacji, w tym np. w sektorze IT, przynoszą kilka interesujących rozwiązań, na które powinni zwrócić uwagę pracodawcy zatrudniający cudzoziemców.

Nowelizacja ma na celu przede wszystkim wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz uchylenia dyrektywy rady 2009/50/WE.

Dyrektywa reguluje kwestie wjazdu, praw oraz udzielania zezwolenia na pobyt czasowy do celów zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacjiNiebieskiej Karty UE, a także warunki wjazdu i pobytu oraz prawa członków ich rodzin. Zatem Niebieska Karta UE może stać się w nieodległej przyszłości istotnym elementem procesu zatrudnienia cudzoziemców, wykorzystywanym przy rekrutacji pracowników.

W projekcie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców przyjęto następujące rozwiązania:

Kwalifikacje zawodowe to nie tylko dyplom

Zmieniono definicję „wyższych kwalifikacji zawodowych” na obejmującą kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych, jak również na kwalifikacje uzyskane w wyniku doświadczenia zawodowego porównywalnego z kwalifikacjami zdobytymi w wyniku kształcenia na studiach wyższych lub pięcioletniego doświadczenia zawodowego. Innymi słowy wyższe kwalifikacje zawodowe będą mogły zostać uznane nie tylko na podstawie dyplomu ukończenia studiów. To istotny element dla firm rekrutujących i zatrudniających pracowników z zagranicy.

Mobilność w UE

Wprowadzono mobilność krótkoterminową posiadacza Niebieskiej Karty UE (okres nieprzekraczający 90 dni) oraz mobilność długoterminową posiadacza Niebieskiej Karty UE (okres przekraczający 90 dni), które wprowadzają uprawnienie dla posiadacza Niebieskiej Karty UE do przeniesienia się na preferencyjnych zasadach do drugiego państwa członkowskiego UE. To ważna zmiana dla pracowników z zagranicy, którzy nie spełnili jeszcze wymogów pobytowych na terenie UE. Na podstawie Niebieskiej Karty UE będą mieli możliwość bardziej swobodnego podejmowania pracy w różnych państwach członkowskich UE.

Wpływ na uzyskanie statusu rezydenta

Co ważne pobyt posiadacza Niebieskiej Karty UE w innym państwie członkowskim UE w ramach mobilności będzie mógł być zaliczany do pobytu uprawniającego do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE. Zatrudnianie cudzoziemców musi bowiem każdorazowo uwzględniać to na jakim etapie legalizacji pobytu i zatrudnienia znajduje się dana osoba.

Krótszy okres umowy

Do ubiegania się o Niebieską Kartę UE wystarczające będzie zawarcie umowy na okres co najmniej 6 miesięcy, a nie, jak dotychczas, 1 roku. Zatrudnienie cudzoziemców powinno być także analizowane pod kątem tego jaka typ umowy będzie najbardziej adekwatny dla potrzeb legalizacji pobytu na terenie UE. Cudzoziemcy, którzy uzyskają Niebieską Kartę UE, będą mogli zmieniać pracodawcę lub warunki zatrudnienia bez konieczności zmiany zezwolenia na pracę (pod warunkiem, że nowe zatrudnienie będzie spełniać warunki wydania Niebieskiej Karty).

Posiadacz Niebieskiej Karty UE będzie uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Niebieska Karta UE – obowiązki

Posiadacz Niebieskiej Karty UE będzie musiał spełnić nowe wymogi w zakresie informowania o: zmianie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zaprzestaniu spełniania wymogów udzielenia Niebieskiej Karty UE oraz o rozpoczęciu korzystania z mobilności długoterminowej.

Cudzoziemcy posiadający Niebieską Kartę UE, podczas przekraczania granicy RP, będą teraz zobowiązani do przedstawienia dowodu, że wjazd i pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu prowadzenie działalności zawodowej.

 

Zatrudnienie cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach może decydować o przewadze konkurencyjnej. Jeżeli prowadzisz działalność związaną z zatrudnianiem cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach lub rekrutowaniem pracowników, nowelizacja ustawy o cudzoziemcach będzie miała istotne znaczenia dla procesu zatrudniania cudzoziemców i procesu rekrutacji cudzoziemców. Wprowadzenie tego mechanizmu będzie miało także istotne znaczenie dla osób, które mają zamiar podjąć zatrudnienie w Polsce lub rozpocząć tutaj działalność gospodarczą.

W ramach naszej Kancelarii prowadzimy stały monitoring zmian w prawie związanym z zatrudnianiem cudzoziemców i doradzamy naszym klientom w zakresie legalizacji zatrudnienia pracowników z zagranicy.

0

Artykuł

Wiele osób, które osiągnęło sukces gospodarczy może zastanawiać się w jaki sposób zabezpieczyć jego pozytywne efekty na dłuższy czas, tak aby służyły one ich najbliższym przez długie lata także bez ich udziału. Doskonałą odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby może być fundacja rodzinna.

Co to jest fundacja rodzinna i dlaczego warto ją założyć

Fundacja rodzinna jest stosunkowo nową i bardzo obiecującą instytucją prawną. W największym skrócie fundacja rodzinna to rozwiązanie, które pozwala stworzyć struktury organizacyjne aby zapewnić kontynuację biznesu fundatora oraz ochronę jego majątku w celu zabezpieczenia finansowego wybranych przez niego osób (beneficjentów) w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie. Co istotne osiągnięcie powyższych celów nie wymaga osobistego zaangażowania następców prawnych fundatora.

Fundacja rodzinna umożliwia przy tym formalne oddzielenie biznesu fundatora od jego rodziny, przy zabezpieczaniu tej ostatniej dochodów z jego działalności gospodarczej. Innymi słowy fundacja rodzinna może zapewnić rodzinie fundatora na pokolenia środki finansowe, przy braku konieczności jej zaangażowania w działalność gospodarczą fundatora.

Tworząc fundację rodzinną fundator ma zatem możliwość:

 • wycofania się z aktywnego prowadzenia biznesu bez utraty dotychczasowych dochodów,
 • zabezpieczenia finansowo członków swojej rodziny,
 • oddzielenia spraw biznesowych od spraw rodzinnych,
 • utrzymania zgormadzonego majątku w jednych rękach (fundacji rodzinnej), tak aby pracował on na rzecz członków rodziny fundatora,
 • zapewnienia efektywnego zarządzania zgormadzonym majątkiem i jego pomnażania,
 • zaplanowania dla swojej rodziny sukcesji majątkowej w perspektywie wielu pokoleń.

Jak założyć fundację rodzinną

Założenie fundacji rodzinnej nie jest skomplikowane. Aby to zrobić należy:

 • złożyć przed notariuszem oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej bądź w akcie założycielskim, bądź w testamencie,
 • sporządzić w formie aktu notarialnego statut fundacji rodzinnej opisujący reguły jej funkcjonowania,
 • przekazać do fundacji rodzinnej majątek do fundacji rodzinnej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych,
 • przygotować i złożyć odpowiedni wniosek rejestracyjny.

Fundacja rodzinna powstaje z chwilą jej wpisu do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Fundator i beneficjenci fundacji rodzinnej

Fundatorem fundacji rodzinnej może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dysponuje odpowiednim majątkiem na ten cel. Fundację rodzinną może założyć jeden lub kilku fundatorów. Jedynie fundacja rodzinna utworzona w testamencie może mieć wyłącznie jednego fundatora.

Beneficjentem fundacji rodzinnej może być dowolna osoba fizyczna oraz dowolna ilość takich osób, a także organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego. W praktyce najczęściej beneficjentami fundacji rodzinnej są najbliżsi członkowie rodziny fundatora.

Kto zarządza fundacją rodzinną

Fundacją rodzinną kieruje jej zarząd, który może dodatkowo podlegać wewnętrznemu nadzorowi rady nadzorczej. Ponadto wskazani przez fundatora beneficjenci tworzą zgromadzenie beneficjentów. Zbiera się ono w określonych przypadkach, podejmując ustawowo wskazane decyzje, jak dokonywanie zmian w organach fundacji rodzinnej, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, itp.

Cel istnienia fundacji rodzinnej i jej czas trwania

Fundator ma dużą swobodę w określeniu zasad zarządzania fundacją rodzinną, jej funkcjonowania i celu, dla którego została ona powołana. Zwykle najbardziej naturalnym wyborem fundatora jest zabezpieczenie nieprzerwanego działania jego firmy – także po jego śmierci – oraz zapewnianie poprzez fundację rodzinną środków do życia dla członków jego rodziny.

Fundacja rodzinna może być ustanawiana na czas określony albo na czas nieokreślony. Fundacje rodzinna może istnieć także po śmierci fundatora i w tym celu często jest ustanawiana.

Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie. Polegać może ona na obrocie majątkiem fundacji rodzinnej, w tym posiadanymi przez nią udziałami/akcjami w spółkach, a także na wynajmie, udzielaniu pożyczek spółkom, w których posiada udziały/akcje lub beneficjentom, obrocie obcą walutą w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna może także wykonywać określoną działalność w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna ma bardzo korzystny status podatkowy. Przede wszystkim zarówno założenie fundacji rodzinnej, jak i przekazanie jej majątku nie jest w ogóle opodatkowane, w szczególności nie występuje przy tych czynnościach zarówno PCC, jak i CIT.

Funkcjonując fundacja rodzinna płaci CIT w wysokości 15%. Jest on jednak pobierany dopiero w momencie przekazywania środków beneficjentom. Jednak beneficjenci fundacji rodzinnej będący osobami fizycznymi, jako podatnicy PIT, są zwolnieni z podatku, jeśli należą do kręgu  najbliższej rodziny: fundator, jego małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierbowie, ojczym, macocha.

Jeżeli beneficjentami fundacji rodzinnej są osoby zaliczane do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn nie wchodzący w skład najbliższej rodziny oraz beneficjenci fundacji rodzinnej należący do II grupy podatkowej, to zapłacą oni jedynie 10% PIT. Natomiast dopiero beneficjenci fundacji rodzinnej należący do III grupy podatkowej zapłacą PIT w wysokości 15%.

 

 

0

Artykuł
Suplementy są coraz częstym elementem diety Polek i Polaków. Pomimo tego, że występują najczęściej w formie tabletek lub kapsułek, nie są lekami a produktami spożywczymi regulowanymi przez ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.). Z tego względu nie podlegają tak rygorystycznym wymaganiom jak produkty farmaceutyczne, ale wprowadzenie suplementów do obrotu jest monitorowane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Natomiast jeżeli interesują Cię produkty z CBD (np. olej CBD) przeczytaj nasz artykuł dotyczący sprzedaży w Polsce oleju CBD i innych produktów z konopi.
Powiadomienie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Jeżeli jesteś producentem lub dystrybutorem suplementów diety i zamierzasz wprowadzić swoje produkty po raz pierwszy na polski rynek, to przed ich wprowadzeniem jesteś zobowiązany powiadomić o tym fakcie Główny Inspektorat Sanitarny. Powiadomienie mogą złożyć przedsiębiorcy polscy, przedsiębiorcy z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorcy z siedzibą w krajach trzecich, jednak w tym przypadku muszą posiadać przynajmniej jeden oddział w państwie należącym do UE. Notyfikacji może dokonać tylko podmiot wpisany do rejestru zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W pewnych przypadkach konieczne jest również zatwierdzenie zakładu. W przypadku zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet (bez etapu przepakowywania i kontaktu z żywnością), zatwierdzanie nie jest wymagane. Wniosek o wpis do rejestru albo zatwierdzenia zakładu i wpis do rejestru składa się we właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności. Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej do 5000 zł.

Powiadomienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza powiadomienia znajdującego się na podstronie urzędowego serwisu GIS-u. Aby uzyskać dostęp do formularza należy najpierw założyć indywidualne konto. W formularzu należy wpisać następujące informacje pozwalające na wprowadzenie suplementów do obrotu:

 • imię i nazwisko albo nazwę z określeniem formy prawnej, adres podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu oraz NIP;

 • rodzaj środka spożywczego przyjęty przez podmiot działający na rynku spożywczym – w tym przypadku należy wpisać „suplement diety”;

 • nazwa produktu oraz jego producenta;

 • postać produktu, w jakiej zostanie wprowadzony do obrotu;

 • opis składu produktu:

 • nazwa składnika,

 • ilość składnika na jednostkę,

 • ilość składnika w porcji dziennej,

 • jednostka,

 • cechy składnika pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację:

 • w przypadku produktów roślinnych – łacińska nazwa gatunkowa, część rośliny, forma składnika pochodzenia roślinnego, np. napar, wywar, wyciąg, ekstrakt itp., stopień jego koncentracji, zawartość składników o działaniu fizjologicznym;

 • w przypadku składników mineralnych, witamin i niektórych innych składników, np. aminokwasów, nukleotydów, choliny, karnityny – forma chemiczna, pochodzenie;

 • w przypadku innych składników właściwe dla rodzaju składnika informacje – forma chemiczna, szczep bakterii, pochodzenie;

 • jeżeli zgłaszany produkt został już wprowadzony na rynek innego państwa członkowskiego należącego do Unii Europejskiej (UE), należy również wpisać właściwy organ tego państwa (odpowiednik GIS).

Dodatkowe formalności

Do wniosku należy dołączyć wzór oznakowania suplementu (tj. etykietę) w języku polskim. Następnym krokiem po wypełnieniu formularza jest podpisanie go. Można to zrobić na 3 sposoby:

 • podpisanie podpisem kwalifikowanym – w tym celu wypełniony dokument należy zapisać na komputerze w formacie pdf i następnie podpisać go za pomocą podpisu kwalifikowanego; podpisany dokument należy ponownie zaimportować do serwisu GIS, w którym wypełniano formularz;

 • podpisanie poprzez ePUAP – podobny schemat jak przy podpisie kwalifikowanym;

 • wydrukowanie formularza, podpisanie go własnoręcznym podpisem i przesłanie pocztą do siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa.

Do formularza należy dołączyć następujące załączniki:

 • wzór oznakowania produktu w języku polskim – powinien zawierać wszystkie informacje obowiązkowe niezbędne do oceny poprawności zaproponowanej kwalifikacji, zgodne z przepisami dotyczącymi znakowania środków spożywczych;

 • oryginał zezwolenia wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zgłaszany produkt został już wprowadzony na rynek;

 • upoważnienie do reprezentowania podmiotu przed Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa.

Wszelkie dokumenty urzędowe składane wraz z powiadomieniem w innym języku niż język polski powinny być zaopatrzone w tłumaczenia na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego. Za dzień złożenia powiadomienia uznaje się dzień otrzymania przez Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomienia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub własnoręcznym podpisem. Złożenie powiadomienia do GIS umożliwiającego wprowadzenie suplementów do obrotu nie wymaga żadnej opłaty, oprócz ewentualnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Ze swej strony rekomendujemy dołączenie do wniosku specyfikacji składników zawierającej wyniki podstawowych testów danego składnika, tj. między inny w zakresie stężenia metali ciężkich oraz braku zawierania bakterii takich jak salmonella czy e.coli. Taką specyfikację producent powinien uzyskać od dostawców poszczególnych składników. Nie ma to wpływu na wprowadzenie suplementów do obrotu, ale ułatwi dalszy etap procedury, o czym niżej.

Postępowanie wyjaśniające

Jeżeli Generalny Inspektor Sanitarny pozytywnie rozpatrzy otrzymane powiadomienie, to dokona on wpisu o prawidłowości kwalifikacji w rejestrze produktów objętych powiadomieniem, który znajduje się tutaj, i w ten sposób zakończy się rozpatrzenie sprawy. Główny Inspektor Sanitarny może również zwrócić się do podmiotu, który złożył powiadomienie, o uzupełnienie dokumentacji, złożenie wyjaśnień lub uzasadnienie zaproponowanej kwalifikacji, jeżeli będzie mieć wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa lub prawidłowości kwalifikacji produktu. GIS może również przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w ramach którego może zobowiązać podmiot do przedłożenia opinii jednostki naukowej lub Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Główny Inspektor Sanitarny niezwłocznie powiadamia o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego oraz o wynikach tego postępowania.

Ponowne złożenie powiadomienia

Warto pamiętać, że już po wprowadzeniu suplementu diety na rynek, może być konieczne ponowne złożenie powiadomienia. Ponownej notyfikacji dokonuje się, gdy doszło do:

 • zmiany substancji czynnych produktu,

 • zmiany postaci produktu,

 • zmiany nazwy produktu,

 • zmiany producenta produktu,

 • zmiany podmiotu wprowadzającego produkt do obrotu,

 • zmiany kwalifikacji produktu przyjętej przez podmiot,

 • zmiany innych parametrów produktu mogących powodować zmianę jego właściwości fizjologicznych, odżywczych lub przeznaczenia.

Dokonane modyfikacje takie jak: np. zmiana kolorystyki, układu informacji w oznakowaniu produktu, zmiany dotyczące substancji, które nie wpływają na wartość odżywczą, działanie produktu i jego kwalifikację (np.: dodatki do żywności, aromaty), wynikające z konieczności dostosowania składu lub oznakowania do zmian w przepisach prawa żywnościowego, jeśli nie skutkuje to koniecznością zmiany kwalifikacji środka spożywczego, nie wymagają składania nowego powiadomienia ani zgłaszania ich do Głównego Inspektora Sanitarnego.

autorka Izabela Dudek prawnik

Źródła:

0

Artykuł

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Będą obowiązywały poszczególnych przedsiębiorców w terminach zależnych od liczby zatrudnianych pracowników. Oznacza to, że do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustawa będzie się stosować od dnia 1 lipca 2019 r.

0