Odprawa przy zwalnianiu pracownika

Pracodawcy często zapominają, że obowiązek wypłaty odprawy wynikający z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych) może dotyczyć również sytuacji, gdy zwolnienie dotyczy tylko jednej osoby. Warunkiem wypłaty takiej odprawy są przyczyny zwolnienia zawarte w treści wypowiedzenia umowy u pracę, które nie dotyczą pracownika, a np. są wynikiem zmian organizacyjnych, ekonomicznych lub innych przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przepisy dotyczące odpraw pieniężnych mają zastosowanie także w przypadku indywidualnych zwolnień, jeżeli przyczyny zwolnienia nie dotyczą pracownika.

Warunki wypłaty odprawy:

  1. Przyczyna zwolnienia: Przyczyny zwolnienia muszą leżeć po stronie pracodawcy, takie jak np. redukcja etatów, likwidacja stanowiska pracy, problemy finansowe firmy, zmiany organizacyjne itp.
  2. Brak winy pracownika: Zwolnienie nie może być spowodowane winą pracownika, jego zachowaniem czy nieodpowiednią pracą.

Wysokość odprawy

Wysokość odprawy zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i jest ustalona według następujących zasad:

  • Mniej niż 2 lata pracy: odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
  • Od 2 do 8 lat pracy: odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.
  • Powyżej 8 lat pracy: odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Przykład sytuacji

Jeżeli pracodawca zatrudnia 30 pracowników i z powodów ekonomicznych zmuszony jest zwolnić jednego z nich, to jeżeli ten pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy przez ponad 8 lat, przysługuje mu trzymiesięczna odprawa.

Procedura wypłaty odprawy

Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia odprawy bez względu na to, czy jest to zwolnienie grupowe, czy indywidualne, jeżeli przyczyny zwolnienia leżą po stronie pracodawcy. Procedura ta powinna być przeprowadzona w sposób zgodny z przepisami prawa pracy, a pracodawca musi poinformować pracownika o przysługujących mu prawach.

Podsumowując, pracownik zwolniony z przyczyn niedotyczących jego osoby, nawet jeśli jest to tylko jeden pracownik, ma prawo do odprawy zgodnie z przepisami ustawy o zwolnieniach grupowych.