Reklama suplementów diety w Internecie

Prowadząc działalność związaną z sprzedażą internetową niezwykle ważne jest prowadzenie skutecznego marketingu, który przekona konsumentów, że to właśnie produkt danego przedsiębiorcy powinni kupić. Nie inaczej jest w przypadku sprzedaży suplementów diety. Należy jednak pamiętać, że pomimo tego że suplementy diety zaliczamy do żywności a nie produktów farmaceutycznych, reklama suplementów diety powinna spełniać szczególne wymogi narzucane przez prawo polskie oraz unijne.

Ogólne wytyczne dotyczące reklamowania suplementów diety

Reklama suplementów diety musi być rzetelna, jasna i łatwa do zrozumienia dla konsumenta. Należy unikać stwierdzeń, które mogą wprowadzić konsumenta w błąd, w szczególności:

 • co do właściwości suplementu diety, a zwłaszcza co do jego charakteru, tożsamości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji;

 • przez przypisywanie suplementowi działania lub właściwości, których on nie posiada;

 • przez sugerowanie, że suplement diety ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne produkty mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych;

 • przez sugerowanie poprzez wygląd, opis lub prezentacje graficzne, że chodzi o określony środek spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent lub składnik naturalnie obecny lub zwykle stosowany w danym suplemencie został zastąpiony innym komponentem lub innym składnikiem.

W reklamie nie należy używać takich określeń jak: lek, farmakologia, medycyna, farmacja, pacjent i innych ściśle związanych z właściwościami leczniczymi suplementu lub jego składników. Nie można również przypisywać suplementowi właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi ani odwoływać się do takich właściwości. Suplement diety nie posiada właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi. Jest jedynie środkiem spożywczym, który ma na celu uzupełniać dietę zdrowego człowieka, której z różnych względów brakuje danego składnika odżywczego.

Obligatoryjne informacje przy sprzedaży na odległość

Oferując sprzedaż suplementów diety za pośrednictwem strony internetowej, należy udostępnić konsumentowi następujące informacje:

 • nazwa suplementu;

 • wykaz składników;

 • wszelkie składniki lub substancje pomocnicze powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu suplementu i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie;

 • ilość określonych składników lub kategorii składników;

 • ilość netto suplementu;

 • wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia;

 • nazwa lub firma i adres podmiotu, który wprowadza suplement diety do obrotu;

 • kraj lub miejsce pochodzenia;

 • instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione;

 • informacja o wartości odżywczej.

Wszystkie informacje muszą być podane konsumentowi w taki sposób, aby mógł się z nimi zapoznać przed ostatecznym dokonaniem zakupu. Ponadto wszystkie obowiązkowe dane  muszą być również dostępne w momencie dostawy.

W reklamie suplementów diety można stosować tylko dozwolone tzw. oświadczenia zdrowotne i żywieniowe. Więcej o ww. oświadczeniach możesz poczytać tutaj. Nie można natomiast odwoływać się do zaleceń poszczególnych lekarzy lub specjalistów w zakresie zdrowia. Dozwolone są natomiast oświadczenia zdrowotne, w których zawarte są zalecenia krajowych stowarzyszeń zrzeszających lekarzy, specjalistów ds. żywienia i dietetyków oraz instytucji charytatywnych związanych ze zdrowiem.

Nieuczciwa reklama suplementów diety

Tworząc strategię marketingową dotyczącą sprzedaży suplementów diety, należy również pamiętać o przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczących nieuczciwej reklamy, zgodnie z którymi reklama nie może:

 • być sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;

 • wprowadzać klienta w błąd i przez to wpływać na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

 • odwoływać się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

 • zachęcać do nabywania towarów lub usług, sprawiając wrażenie neutralnej informacji;

 • stanowić istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Nie przestrzeganie wyżej wymienionych wymogów dotyczących reklamy suplementów diety może skutkować wymierzeniem kary pieniężnej przez właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz odpowiedzialnością z tytułu dokonania czynu nieuczciwej konkurencji.

autorka
Izabela Dudek
prawnik