Your address will show here +12 34 56 78
Artykuł

 

Estoński CIT to nowoczesny i atrakcyjny system opodatkowania, który zyskuje na popularności wśród polskich przedsiębiorców. Wprowadzony jako alternatywa dla tradycyjnego modelu CIT (podatku dochodowego od osób prawnych), estoński CIT oferuje szereg korzyści, które mogą znacząco poprawić płynność finansową firm oraz uprościć ich obowiązki podatkowe.

Na czym polega estoński CIT?

Główną ideą estońskiego CIT jest odroczenie momentu opodatkowania zysków do chwili ich wypłaty w formie dywidendy. Oznacza to, że przedsiębiorstwo nie płaci podatku od wypracowanego zysku dopóki ten zysk pozostaje w firmie. Taki model sprzyja reinwestowaniu zysków i wspiera dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

Kto może skorzystać z estońskiego CIT?

Estoński CIT jest skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, spełniających określone kryteria. Aby móc skorzystać z tego systemu, firma musi:

 • Prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej;
 • Zatrudniać co najmniej 3 osoby (nie licząc udziałowców);
 • Osiągać przychody roczne nieprzekraczające 100 mln zł;
 • Posiadać prostą strukturę właścicielską, bez udziałów w innych podmiotach.

Jakie są korzyści z estońskiego CIT?

 1. Odroczenie płatności podatku: Podatek od zysków jest płacony dopiero w momencie ich wypłaty jako dywidenda, co poprawia płynność finansową firmy.
 2. Prostota i przejrzystość: Brak skomplikowanych rozliczeń podatkowych związanych z bieżącym opodatkowaniem zysków.
 3. Wsparcie reinwestycji: Firmy mogą swobodniej reinwestować wypracowane zyski, co sprzyja ich rozwojowi.
 4. Niższe efektywne opodatkowanie: W niektórych przypadkach efektywna stawka podatkowa może być niższa niż w tradycyjnym systemie CIT.

Jakie są potencjalne wyzwania?

Chociaż estoński CIT oferuje wiele korzyści, przedsiębiorcy powinni również zdawać sobie sprawę z potencjalnych wyzwań:

 • Konieczność spełnienia określonych warunków, co może wykluczyć niektóre firmy.
 • Ewentualne komplikacje w przypadku zmian struktury właścicielskiej.
 • Konieczność bieżącego monitorowania przepisów podatkowych, aby uniknąć nieświadomego naruszenia warunków.

Podsumowanie

Estoński CIT to atrakcyjna propozycja dla wielu polskich przedsiębiorstw, oferująca znaczące korzyści finansowe i administracyjne. Decyzja o przejściu na ten system powinna jednak być dobrze przemyślana i skonsultowana z doradcą podatkowym, aby w pełni wykorzystać jego potencjał i uniknąć ewentualnych pułapek. Dla wielu firm może to być krok w stronę bardziej efektywnego i dynamicznego zarządzania finansami.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących estońskiego CIT, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną. Jesteśmy gotowi pomóc w ocenie korzyści i ryzyk związanych z tym systemem oraz wspierać w procesie jego wdrożenia.

0

Artykuł

Zatrudnianie cudzoziemców to ważny element prowadzenia biznesu dla sporej części naszych klientów. Nie ułatwiają tego zadania ciągłe zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców.

Trwające prace legislacyjne dotyczące zmiany ustawy o cudzoziemcach mają na celu między innymi wprowadzenie nowych regulacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców z wysokimi kwalifikacji, w tym np. w sektorze IT, przynoszą kilka interesujących rozwiązań, na które powinni zwrócić uwagę pracodawcy zatrudniający cudzoziemców.

Nowelizacja ma na celu przede wszystkim wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz uchylenia dyrektywy rady 2009/50/WE.

Dyrektywa reguluje kwestie wjazdu, praw oraz udzielania zezwolenia na pobyt czasowy do celów zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacjiNiebieskiej Karty UE, a także warunki wjazdu i pobytu oraz prawa członków ich rodzin. Zatem Niebieska Karta UE może stać się w nieodległej przyszłości istotnym elementem procesu zatrudnienia cudzoziemców, wykorzystywanym przy rekrutacji pracowników.

W projekcie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców przyjęto następujące rozwiązania:

Kwalifikacje zawodowe to nie tylko dyplom

Zmieniono definicję „wyższych kwalifikacji zawodowych” na obejmującą kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych, jak również na kwalifikacje uzyskane w wyniku doświadczenia zawodowego porównywalnego z kwalifikacjami zdobytymi w wyniku kształcenia na studiach wyższych lub pięcioletniego doświadczenia zawodowego. Innymi słowy wyższe kwalifikacje zawodowe będą mogły zostać uznane nie tylko na podstawie dyplomu ukończenia studiów. To istotny element dla firm rekrutujących i zatrudniających pracowników z zagranicy.

Mobilność w UE

Wprowadzono mobilność krótkoterminową posiadacza Niebieskiej Karty UE (okres nieprzekraczający 90 dni) oraz mobilność długoterminową posiadacza Niebieskiej Karty UE (okres przekraczający 90 dni), które wprowadzają uprawnienie dla posiadacza Niebieskiej Karty UE do przeniesienia się na preferencyjnych zasadach do drugiego państwa członkowskiego UE. To ważna zmiana dla pracowników z zagranicy, którzy nie spełnili jeszcze wymogów pobytowych na terenie UE. Na podstawie Niebieskiej Karty UE będą mieli możliwość bardziej swobodnego podejmowania pracy w różnych państwach członkowskich UE.

Wpływ na uzyskanie statusu rezydenta

Co ważne pobyt posiadacza Niebieskiej Karty UE w innym państwie członkowskim UE w ramach mobilności będzie mógł być zaliczany do pobytu uprawniającego do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE. Zatrudnianie cudzoziemców musi bowiem każdorazowo uwzględniać to na jakim etapie legalizacji pobytu i zatrudnienia znajduje się dana osoba.

Krótszy okres umowy

Do ubiegania się o Niebieską Kartę UE wystarczające będzie zawarcie umowy na okres co najmniej 6 miesięcy, a nie, jak dotychczas, 1 roku. Zatrudnienie cudzoziemców powinno być także analizowane pod kątem tego jaka typ umowy będzie najbardziej adekwatny dla potrzeb legalizacji pobytu na terenie UE. Cudzoziemcy, którzy uzyskają Niebieską Kartę UE, będą mogli zmieniać pracodawcę lub warunki zatrudnienia bez konieczności zmiany zezwolenia na pracę (pod warunkiem, że nowe zatrudnienie będzie spełniać warunki wydania Niebieskiej Karty).

Posiadacz Niebieskiej Karty UE będzie uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Niebieska Karta UE – obowiązki

Posiadacz Niebieskiej Karty UE będzie musiał spełnić nowe wymogi w zakresie informowania o: zmianie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zaprzestaniu spełniania wymogów udzielenia Niebieskiej Karty UE oraz o rozpoczęciu korzystania z mobilności długoterminowej.

Cudzoziemcy posiadający Niebieską Kartę UE, podczas przekraczania granicy RP, będą teraz zobowiązani do przedstawienia dowodu, że wjazd i pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu prowadzenie działalności zawodowej.

 

Zatrudnienie cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach może decydować o przewadze konkurencyjnej. Jeżeli prowadzisz działalność związaną z zatrudnianiem cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach lub rekrutowaniem pracowników, nowelizacja ustawy o cudzoziemcach będzie miała istotne znaczenia dla procesu zatrudniania cudzoziemców i procesu rekrutacji cudzoziemców. Wprowadzenie tego mechanizmu będzie miało także istotne znaczenie dla osób, które mają zamiar podjąć zatrudnienie w Polsce lub rozpocząć tutaj działalność gospodarczą.

W ramach naszej Kancelarii prowadzimy stały monitoring zmian w prawie związanym z zatrudnianiem cudzoziemców i doradzamy naszym klientom w zakresie legalizacji zatrudnienia pracowników z zagranicy.

0