Your address will show here +12 34 56 78
WDROŻENIA RODO

Audyt ochrony danych osobowych

Przeprowadzamy audyty ochrony danych osobowych, weryfikujemy posiadaną przez przedsiębiorcę dokumentację i procedury wewnętrzne oraz podstawy i cele przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, analizujemy adekwatność stosowanych zabezpieczeń do istniejących zagrożeń, zakresu przetwarzania danych oraz kategorii danych.

Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych

Przygotowujemy wzory zgód, upoważnień, klauzul informacyjnych, a także umowy powierzenia, polityki prywatności i plików cookies, polityki ochrony danych osobowych, instrukcje zarządzania systemem informatycznym, procedury zarządzania ryzkiem oraz pozostałą dokumentację wewnętrzną wymaganą przez odpowiednie przepisy.

Doradztwo i outsourcing usług IOD

Dokonujemy zgłoszeń inspektorów ochrony danych do właściwego organu, wspomagamy inspektorów ochrony danych w zakresie związanym z wypełnianiem przez nich obowiązków, w tym dotyczących bieżącej obsługi realizacji praw podmiotów danych, świadczymy również outsourcing usług inspektora ochrony danych.

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych w korporacjach i grupach kapitałowych.

Reprezentacja w postępowaniu przez UODO

Wspieramy przedsiębiorców, na których działalność wpłynęła skarga do UODO, składamy również takie skargi w ich imieniu. Doradzamy w zakresie powiadomień UODO o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz pomagamy w przeprowadzaniu tych czynności.