Your address will show here +12 34 56 78
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK I DZIAŁALNOŚCI

Doradztwo prawne w zakresie przekształceń

Doradzamy jak możesz zoptymalizować swój biznes pod względem podatkowym lub osiągnąć docelową formę prawną przy zapewnieniu kontynuacji działalności i jej ciągłości.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową następuje, jeżeli za przekształceniem wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy. Spółka przekształcana (spółka cywilna) stanie się spółką przekształconą (spółką z o.o.), z chwilą wpisu tej ostatniej do rejestru przedsiębiorców. Jest to tzw. dzień przekształcenia.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

W związku z przekształceniem dochodzi do ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy jego majątkiem osobistym za zobowiązania. Kolejną zaletą jest tożsamość obu podmiotów, to znaczy nowa spółka co do zasady jest kontynuatorem jednoosobowej działalności gospodarczej.

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową

Spółka komandytowa powstała w wyniku transformacji spółki z o.o. kontynuuje w znaczeniu prawnym jej działalność. Spółka komandytowa powstała z przekształcenia spółki z o.o. nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Transformacja spółki cywilnej w jawną przebiega w uproszczonym trybie. Kodeks wymaga tylko dostosowania umowy spółki do wymogów obowiązujących spółkę jawną. Jeśli to nastąpi, wspólnicy mogą już składać wniosek o wpis do KRS.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową

Wspólnicy w ramach niniejszej transformacji spółki, nie wnoszą wkładów, a majątek wspólników spółki cywilnej staję się majątkiem spółki komandytowej, w której na poczet wkładów zalicza się ich udział w dotychczasowym majątku wspólników.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową

Główną zaletą spółki komandytowej nad spółką jawną jest możliwość tworzenia konstrukcji prawnych, które pozwalają na daleko idącą ochronę majątku prywatnego wspólników.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może ją przekształcić w spółkę z o.o. Następnie jest możliwe dalsze przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (np. w spółkę komandytową).

Łączenie spółek

Połączenie może polegać na przejęciu innej spółki albo na zawiązaniu nowej spółki, na którą przechodzi majątek dwóch lub więcej łączących się spółek. Połączyć mogą się zarówno spółki kapitałowe (spółka z o.o. i spółka akcyjna) jak i spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna).